Otrdiena, 12 Decembris 2023

Vārda diena: Otīlija, Iveta

Pieklājība šodien tiek vērtēta ļoti dārgi, bet nekaunībai vispār nav cenas.

Mārgareta Tečere

Daugavpils Universitāte izsludina atklātu starptautisku konkursu uz rektora amatu

Daugavpils Universitāte izsludina konkursu uz rektora amatu un aicina pretendentus savus pieteikumus iesniegt līdz 28. februārim plkst. 14.00.

Daugavpils Universitātes rektoru Augstskolu likumā, DU Satversmē un „DU rektora vēlēšanu nolikumā” noteiktajā kārtībā ievēlē Satversmes sapulce uz pieciem gadiem.

Rektora amata kandidātus izraugās DU Padome, nominējot vienu vai vairākus amata pretendentus izskatīšanai Satversmes sapulces sēdē.

DU Padome izveido Rektora atlases un izvērtēšanas komisiju, kurā līdztekus Padomes locekļiem iekļauts arī Senāta deleģēts pārstāvis un Satversmes sapulces priekšsēdētājs.

Pretendentu iesniegtos dokumentus komisija izskata un izvērtē 10 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Pretendentu izvērtēšana notiek divās kārtās – 1. kārtā komisija vērtē pretendentu un iesniegto dokumentu atbilstību ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kā arī „DU rektora vēlēšanu nolikumā” noteiktajām prasībām. Konkursa 2. kārtai izvirzītie pretendenti pēc DU Padomes pieprasījuma divu nedēļu laikā iesniedz izvērstu redzējumu par DU stratēģisko attīstību, galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, piedāvājot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī iespējamos risinājumus DU darbībai turpmākajos piecos gados.

Pēc pretendentu izvērtēšanas Padome pieņem lēmumu virzīt tālāk konkursa rezultātā izraudzīto vienu vai vairākus rektora amata kandidātus. Rektoru ievēlē Satversmes sapulce no Padomes izraudzītajiem amata pretendentiem. Satversmes sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc atlases 2. kārtas noslēguma.

Rektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija (t.i. nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo);
 • zinātnes doktora grāds kādā no DU Satversmē noteiktajām DU stratēģiskās specializācijas jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un/vai apakšnozarēm;
 • vismaz 5 gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā, vēlams akadēmiskā vidē pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu rektora uzdevumus konkrētajā amatā;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis), angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī);
 • vismaz 5 gadu pieredze vietējā un/vai starptautiskā privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem (kopējais projektu finansējums nav mazāks par 0,5 milj. euro);
 • vismaz 5 gadu zinātniskās vai akadēmiskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī starptautiskās nozaru organizācijās, asociācijās.

Rektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas papildu prasības:

 • plaša akadēmiskā darba pieredze (t. i. lekciju un vieslekciju vadīšana, studiju virzienu, programmu vadība, pārstāvniecība maģistra un bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijās, pārstāvniecība promocijas padomē u.c.)
 • pieredze zinātnē, zinātnes pārvaldībā, starptautiskajos zinātniskajos projektos, promocijas darbu vadīšanā, dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs;
 • pieredze augstākās izglītības pārvaldībā (zinātniskās institūcijas, pētnieciskās institūcijas, valsts pārvaldes augstākās izglītības institūcijas, privātā sektora augstākās izglītības institūcijas);
 • pieredze zināšanu pārneses nodrošināšanā;
 • pieredze sadarbības veidošanā nacionālā un starptautiskā mērogā (institucionālā sadarbība, dalība starptautisku zinātnisko konferenču orgkomitejās, starptautiskajos zinātniskajos tīklojumos u.c.)
 • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā, pārvaldības procesu un pārmaiņu vadībā (iestādes stratēģijas izstrādes vadība un īstenošana u.c.).
 • orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana un stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Rektora amata kompetence noteikta Augstskolu likumā un DU Satversmē.

Ar „DU rektora vēlēšanu nolikumu”, kas apstiprināts DU padomes 2023. gada 5. janvāra sēdē,  var iepazīties Daugavpils Universitātes mājaslapā.

Sludinājums par konkursu uz DU rektora amata vietu latviešu un angļu valodā tiek ievietots DU mājaslapā www.du.lv, oficiālajā vietnē „Latvijas Vēstnesis”